Elternbeiratsmitglieder

  • Frau Berthold, 1. Vorsitzende
  • Frau Weid, 2. Vorsitzende
  • Frau Seeberger, 3. Vorsitzende